1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Witryna internetowa działa pod adresem 2bratanki.pl i prowadzona jest przez Spółkę DV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Filarecka 3/LU, 30-110 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000549884, REGON 361136205, NIP 9442248144,  adres email: sklep@2bratanki.pl, która jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem witryny internetowej.
 3. Poprzez witrynę internetową Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów(przede wszystkim win) dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców, zbiorczo zwanych także Zamawiającymi, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Sprzedawca oświadcza, że posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, o nr I/257/B/215/2019.
 5. Regulamin określa zasady przeglądania oferty handlowej Sprzedawcy, sprzedaży towarów prezentowanych w witrynie internetowej oraz prawa i obowiązki Zamawiających, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako administratora, podmiotu zarządzającego i prowadzącego witrynę internetową.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.2bratanki.pl w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili.
 7. Z witryny internetowej mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat. Użytkownik może korzystać z witryny internetowej wyłącznie po złożeniu oświadczenia o ukończeniu pełnoletniości (18 lat). Złożenie oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego clickboxa. Niezłożenie oświadczenia lub oświadczenie o nieukończeniu pełnoletniości uniemożliwia korzystanie z witryny internetowej.
 8. Korzystając z witryny internetowej Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści bezprawnych, których publikacja na stronie witryny internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych jakichkolwiek osób.
 9. Każdy Zamawiający może dokonać zamówienia Towaru wyłącznie po uprzednim złożeniu oświadczenia woli o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 10. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyszczególnionych w zakładce „Sposoby dostawy”, która stanowi integralną część Regulaminu.
 11. Ze względu na specyfikę Towarów będących przedmiotem sprzedaży, Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zamówienia do realizacji poza terytorium Polski, jeżeli z okoliczności wynika, że z uwagi na znaczną odległość miejsca zamieszkania lub siedziby Zamawiającego istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zepsucia Towaru.
 12. Kontakt z witryną internetową jest możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty email: sklep@2bratanki.pl,
  2. telefonicznie, pod numerem: +48 530 22 2020, w godzinach: 10.00 – 19.00 w dni robocze, 10.00 -15.00 w soboty.
 13. Informacje o Towarach oraz ich ceny zamieszczone w witrynie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży towarów w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740,t.j. z dnia 2020.10.08 z późn. zm. – dalej jako Kodeks cywilny) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 Kodeksu cywilnego, co oznacza między innymi, że  Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr lub po uzyskaniu podejrzenia, że zamówienie składane jest przez Użytkownika niepełnoletniego.
 14. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
 15. dostęp do komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia elektronicznegoz dostępem do sieci Internet;
 16. dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie stałego adresu e-mail;
 17. dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 18.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 14.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 24.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej;
 18. konieczne może być także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 19. Zamawiający dokonujący zakupów w witrynie internetowej lub rejestrujący indywidualne Konto podają swoje dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

 1. DEFINICJE
 • Witryna internetowa -serwis internetowy działający pod adresem 2bratanki.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi sprzedażowe na odległość;
 • Sprzedawca – DV Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Filarecka 3/LU, 30-110, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549884, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, REGON: 361136205 NIP: 9442248144, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, tekst jednolity z dnia 2020.03.03);
 • Towary – rzeczy znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy, prezentowane za pośrednictwem witryny internetowej, stanowiące przedmiot rezerwacji/zamówienia, w tym w szczególności napoje alkoholowe zawierające od 4,5 % do 18 % alkoholu (wina);
 • Konsument -osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Sprzedawcy (sprzedaż napojów alkoholowych), składająca rezerwację/zamówienie lub kupująca Towary u Sprzedawcy;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca rezerwacje/zamówienie lub kupująca Towary u Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem;
 • Zamawiający – Konsument i Przedsiębiorca;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z witryny internetowej, chociażby tylko przeglądająca jego zawartość;
 • Umowa rezerwacji/zamówienia – umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym na odległość z wykorzystaniem witryny internetowej po złożeniu Zamówienia;
 • Rezerwacja/Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą formularza Rezerwacji/Zamówienia lub innego środka komunikacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;
 • Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym; umożliwia dokonywanie zakupów Towarów, dostęp do historii Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, podgląd realizacji Zamówień złożonych, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji;
 • dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 • Polityka prywatności – odrębny dokument dotyczący ochrony danych osobowych stanowiący realizację przez Sprzedawcę art. 13 RODO (obowiązek informacyjny).
 • SKŁADANIE REZERWACJI/ZAMÓWIEŃ
 1. Składając Rezerwację/Zamówienie Zamawiający oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie Rezerwacji/Zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż Towarów odbywa się w drodze umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą na podstawie Rezerwacji/Zamówień składanych za pośrednictwem Internetu poprzez specjalny formularz w dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, a w soboty po 12:00, a także w niedziele oraz w święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia Rezerwacji/Zamówienia także za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
 5. Złożenie przez Zamawiającego Rezerwacji/Zamówienia w witrynie internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:
  • wybrania Towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu internetowego poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”);
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
  • zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji Rezerwacji/Zamówienia;
  • akceptacji Regulaminu;
  • potwierdzenia Rezerwacji/Zamówienia (kliknięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”); dokonanie Rezerwacji/Zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za zamówiony Towar.
 6. Przed złożeniem przez Zamawiającego Rezerwacji/Zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające co najmniej następujące informacje:
  • zamówione Towary;
  • jednostkowa oraz łączna cena zamówionych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych Zamówieniem Towaru przez Zamawiającego.
  • dane Zamawiającego,
  • adres dostawy;
  • wybrany sposób płatności;
  • wybrany sposób dostawy;
  • numer Rezerwacji/Zamówienia.
 7. Modyfikowanie elementów Rezerwacji/Zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania Rezerwacji/Zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub telefoniczną, do chwili realizacji Rezerwacji/Zamówienia przez Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić dokonania zmiany zamówionego towaru bez podania przyczyny.
 8. W odpowiedzi na złożoną Rezerwację/Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Zamawiającego adres e-mail w celu:
  • potwierdzenia zaakceptowania przez Sprzedawcę Rezerwacji/Zamówienia, co prowadzi do zawarcia Umowy sprzedaży; wiadomość e-mail będzie zawierała podsumowanie informacji na temat Rezerwacji/Zamówienia, albo
  • poinformowania o odmowie przyjęcia Rezerwacji/Zamówienia, co oznacza, że do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy stronami nie doszło, albo
  • przedstawienia propozycji zmian zamówionych Towarów, zgodnie z punktem 10 poniżej.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Rezerwacji/ Zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować Rezerwację/Zamówienie zgodnie z warunkami Umowy sprzedaży, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny i odebrania zamówionego Towaru.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia propozycji zmian zamówionych Towarów wynikających w szczególności z braku możliwości dostarczenia zamówionego Towaru albo zmian terminów realizacji Rezerwacji/Zamówienia w sytuacji niedostępności Towaru. W tej sytuacji:
  • do zawarcia Umowy sprzedaży w zmodyfikowanym kształcie dojdzie w momencie zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji zmian, której to akceptacji Zamawiający dokonuje poprzez kliknięcie w link wskazany w wiadomości przedstawiającej propozycje zmian wysłanej przez Sprzedawcę lub potwierdzenie w drodze wiadomości mailowej;
  • jeżeli akceptacja propozycji zmian zamówionych Towarów przez Zamawiającego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Rezerwacji/Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Rezerwacji/Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 13. W uwagi na sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego napojów alkoholowych nie przyjmuje się Zamówień:
  • od osób do lat 18;
  • na kredyt lub pod zastaw.
 14. W celu weryfikacji pełnoletniości Zamawiającego Sprzedawca może wymagać podania daty urodzenia w formularzu Rezerwacji/Zamówienia, a w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie do wglądu skanu dowodu osobistego Zamawiającego, który jest następnie niezwłocznie usuwany.
 15. Złożenie Rezerwacji/Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Zamawiający:
  • bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią;
  • nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych;
  • nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 16. Miejscem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży Sprzedawcy położony w Krakowie.

 

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. Złożenie Rezerwacji/Zamówienia przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego Towaru lub niemożliwości zrealizowania Rezerwacji/Zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zamówień opłaconych przez Zamawiającego, a nie przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej przez Zamawiającego kwoty, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o nie przyjęciu Rezerwacji/Zamówienia do realizacji. Nie dotyczy to Rezerwacji/Zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich, dla których została zawarta Umowa sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Rezerwacji/Zamówień. Zamawiający zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem Rezerwacji/Zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Konsument może zrezygnować z Rezerwacji/Zamówienia zanim zostanie ono przyjęte do realizacji (anulowanie Rezerwacji/Zamówienia). Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania Rezerwacji/Zamówienia przyjętego do realizacji tylko jeśli Rezerwacja/Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na takim etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 6. Przystąpienie do realizacji Rezerwacji/Zamówienia następuje:
 7. w przypadku Rezerwacji/Zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia,
 8. w przypadku Rezerwacji/Zamówień płatnych poprzez system szybkich płatności – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu szybkich płatności.
 9. Po skompletowaniu Zamówienia Sprzedawca wydaje Towar Zamawiającemu w punkcie sprzedaży lub na polecenie Zamawiającego dokonuje wysyłki Zamówienia za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego firmy kurierskiej(przesyłka kurierska).

 

 1. DOSTAWA I ODBIÓR
 2. Czas dostawy skompletowanej Rezerwacji/Zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Zamawiającego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez firmy kurierskie wskazane w zakładce „sposoby dostawy” w regulaminach świadczonych przez nie usług dostępnych na ich stronach internetowych. Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw dostępne są w zakładce „sposoby dostawy”.
 3. Aktualne koszty dostawy dostępne są w zakładce „sposoby dostawy” i uzależnione są od wartości Zamówienia oraz sposobu płatności.
 4. Odbiór lub wysyłka zamówionych Towarów następuje w dni robocze. Godziny dostaw przesyłek określa firma kurierska.
 5. Firma kurierska podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
 6. Po realizacji Rezerwacji/Zamówienia informacje o przesyłce i czasie jej doręczenia są udostępniane Zamawiającemu na zasadach określonych przez firmy kurierskie.
 7. Do każdej Rezerwacji/Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny. Na wyraźne polecenie Zamawiającego zgłoszone przy Rezerwacji/Zamówieniu Sprzedawca wystawia fakturę (w formie dokumentowej dołączona jest do przesyłki).W razie nie zgłoszenia polecenia wystawienia faktury, wystawienie faktury w późniejszym terminie nie jest możliwe.
 8. Złożenie Rezerwacji/Zamówienia wraz z poleceniem wystawienia faktury jest także równoznaczne z akceptacją otrzymywania faktur i korekt faktur w postaci elektronicznej.
 9. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie przez osobę pełnoletnią, której zachowanie nie wskazuje na stan jej nietrzeźwości.
 10. Przy osobistym odbiorze Towarów w punkcie sprzedaży Sprzedawcy osoba wydająca Towar w imieniu Sprzedawcy, a przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej kurier, mają prawo do zweryfikowania wieku i stanu trzeźwości odbierającego, a w razie weryfikacji negatywnej mają prawo odmówić wydania Towaru.

 

 1. CENA ZA TOWAR
 2. Ceny oferowanych Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce „Sposoby dostawy”, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Ceny przedstawione w witrynie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania do Sklepu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów na Towary.
 4. Zmiany cen Towarów w witrynie internetowej nie mają wpływu na ceny Towarów w zaakceptowanych Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

 

 • WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 2. płatność przy odbiorze – należność pobiera w punkcie sprzedaży osoba wydająca Towar w imieniu Sprzedawcy lub kurier;
 3. płatność kartą lub przelewem on-line – należność pobiera serwis szybkich płatności na zasadach określonych przez podmiot prowadzący serwis, czyli platformę Przelewy 24.
 4. przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy w Banku Millenium SA: 22 1160 2202 0000 0002 8350 3763 (w tytule przelewu wpisać należy imię i nazwisko Zamawiającego).
 5. Do każdej Rezerwacji/ Zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy, wskazany w zakładce „Koszty dostawy”. Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest dodatkowa niewielka opłata wskazana w zakładce „Koszty dostawy”.
 6. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym. Sprzedawca nie wysyła przesyłek zagranicznych płatnych przy odbiorze.
 7. Przed dokonaniem płatności za pośrednictwem serwisu szybkich płatności Zamawiający powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten serwis oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 8. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (U.2020.287 tekst jednolity z dnia 2020.02.21 r.),Konsument może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od Umowy sprzedaży odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia rzeczy.
  2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 powyżej nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli jest on zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych), a także w innych przypadkach określonych w ustawie, w szczególności w których:
 1. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  1. Dla skuteczności odstąpienia od Umowy sprzedaży pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem.
  2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa ta uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument odsyła Sprzedawcy Towar na własny koszt.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić dostarczony Towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku, w którym Konsument wysyła wypełnione przez niego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wraz z Towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany Towar oraz jego opakowanie nie może być otwarty, naruszony, używany lub uszkodzony, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Konsumenta zgodności Towaru z Zamówieniem i otwarciem opakowania przesyłki Towaru.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku braku zwrotu Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu Towaru.
  5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
  6. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku, w którym została ona zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu pomimo braku uiszczenia całości ceny przez Zamawiającego, a Sprzedawca nie otrzyma pełnej zapłaty za zamówiony Towar w terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty w drodze wysłania przez Sprzedawcę wiadomości email na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
  7. W celu skorzystania ze swojego uprawnienia, Konsument może użyć formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce „Reklamacje”.
  8. Odrębne pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce „Reklamacje”.

 

 1. REKLAMACJE
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad. Przedmiotem sprzedaży są Towary nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Wygląd zewnętrzny Towaru – w szczególności kolory i kształty butelek przedstawione na zdjęciach w Sklepie internetowym mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Zamawiający powinien zapoznać się z opisem Towaru, który zamierza zamówić, w szczególności czy odpowiada on jego oczekiwaniom. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający może mailowo lub telefonicznie zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Towaru.
 4. Smak zamówionego napoju alkoholowego może różnić się od oczekiwanego przez Zamawiającego. Reklamacjom podlegają Towary obiektywnie wadliwe.
 5. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w przypadku wykrycia wady dostarczonego Towaru w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia mu Towaru przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca przestrzega przed umiarkowanym spożywaniem napojów alkoholowych. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niewłaściwego lub nadmiernego spożycia Towaru stanowiącego napoje alkoholowe.
 7. Reklamacja dostarczonego Towaru powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@2bratanki.pl, pisemnie przesyłką pocztową na adres punktu sprzedaży: Kraków, ul. Filarecka 3/LU, 30-110, lub osobiście w punkcie sprzedaży. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia, za wyjątkiem sytuacji, w której dla oceny zasadności reklamacji konieczne okaże się dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedawcy – w takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia Towaru przez Zamawiającego.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar będzie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli okaże się to niemożliwe– nastąpi zwrot zapłaconej kwoty jak przy odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 9. Koszty dostarczenia reklamowanego Towaru do siedziby Sprzedawcy ponosi Zamawiający – koszty te będą zwracane Zamawiającemu przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji. Koszty odesłania Towaru przez Sprzedawcę z powrotem do Zamawiającego ponosi Sprzedawca.
 10. Postanowienia zawarte w ust. 9.1. – 9.4 dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
  • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki;
  • W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem kuriera Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i zgłosić zastrzeżenia Sprzedawcy;
  • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 11. Pouczenie o możliwości składania reklamacji znajduje się także w zakładce „Reklamacje”.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Celem skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Zamawiający będący konsumentem może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Fundacja Konsumentów),
  2. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH),
  3. sądów polubownych, w tym stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 5. Szczegółowy, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym pomiędzy Konsumentami a Sprzedawcą można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

 1. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
 2. Rejestracja Konta przez Użytkownika w witrynie internetowej jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie elektronicznych usług założenia i prowadzenia indywidualnego Konta zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.2bratanki.pl oraz po zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności. Potwierdzenie woli założenia indywidualnego Konta następuje poprzez wciśnięcie ikony „Stwórz konto”.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego Konta w witrynie internetowej, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego Konta, Użytkownik może zalogować się do witryny internetowej podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła może skorzystać z opcji przypomnienia hasła.
 6. Usługa elektroniczna prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta).
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi konta oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem witryny internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt IX Regulaminu) Użytkownik może składać na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@2bratanki.pl, pisemnie przesyłką pocztową na adres punktu sprzedaży: Kraków, ul. Filarecka 3/LU,30-110 lub osobiście w punkcie sprzedaży. Użytkownik w opisie reklamacji powinien podać: 1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; 2) żądania Użytkownika; 3) dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w pkt I ust. 7 powyżej.

 

 • ZMIANY REGULAMINU
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Do złożenia Zamówienia wymagane jest zapoznanie się i akceptacja aktualnie obowiązującego Regulaminu, którego tekst jednolity udostępniony jest w Sklepie internetowym.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

 • DANE OSOBOWE ORAZ PLIKI TYPU „COOKIES”
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników, w tym Zamawiających jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników i Zamawiających przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera zakładka „Polityka prywatności” zamieszczona w Sklepie internetowym.
 3. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze lub innym środku elektronicznym Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera lub środka. Informujemy, że Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług witryny internetowej, w tym wpływać na możliwość złożenia Zamówienia.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Zamawiającego osobom trzecim danych, haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów Zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji Zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowe). Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie prawa do witryny internetowej Sprzedawcy jako całości oraz poszczególnych elementów prezentowanych na stronie internetowej 2bratanki.pl, w tym prawa oznaczeń Towarów, przysługują odpowiednio Sprzedawcy bądź osobom trzecim. Z zastrzeżeniem uregulowania dozwolonego użytku, ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub uprawnionych osób trzecich jest zabronione.
 4. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, sądem właściwym miejscowo do ich rozpatrywania będzie sąd miejsca siedziby Sprzedawcy w Krakowie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 01.10.2022.