Szanując Twoje prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych DV Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Filarecka 3/LU, 30-110 jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.2bratanki.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Polityka prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem Serwisu, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila).

 1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DV Poland Sp. z o.o.,  Filarecka 3/LU, 30-110 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549884 której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, NIP: 9442248144, kapitał zakładowy: 5000,00 zł

U Administratora nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Informujemy, że w ramach Serwisu zamieszczone są linki umożliwiające Ci bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, takich jak np. Facebook, Instagram, Youtube. Nie mamy wpływu na ich politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies wprowadzane przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe uzyskujemy głównie w następujący sposób:

 1. udostępniasz nam je, gdy korzystasz z naszych usług internetowych, wypełniasz formularz kontaktowy online, zakładasz konto, zamawiasz towary lub składasz na nie reklamacje, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub po prostu odwiedzasz nasz Serwis;
 2. od Twojej organizacji, gdy staje się ona naszym potencjalnym klientem lub gdy jest już naszym klientem, a Twoje dane osobowe zostają nam przekazane, aby ułatwić nam kontakt z Twoją organizacją.

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

 1. formularza rejestracyjnego zakładając swoje konto użytkownika;
 2. formularza zamówienia towarów;
 3. w razie odstąpienia od umowy – oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 4. w razie złożenia reklamacji – pisma reklamacyjnego.

 

 1. Jakie dane gromadzimy i dlaczego?

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to między innymi:

 1. adres e-mail, którym Zamawiający będzie posługiwał się podczas korzystania z usług Administratora;
 2. firma, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą (nazwa firmy);
 3. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 4. adres prowadzenia działalności gospodarczej lub dostawy produktów (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy);
 5. numer telefonu;
 6. imię i nazwisko osoby do kontaktu lub do odbioru zamówienia;
 7. wiek;
 8. numer IP i inne informacje transmitowane protokołem http (wywołany adres internetowy URL, adres internetowy, z którego użytkownik przeszedł do Serwisu; rodzaj przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 1. rejestracji konta użytkownika,
 2. złożenia i realizacji zamówienia na towary,
 3. odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu przedstawienia informacji na temat sprzedawanych przez nas produktów, udzielenia wsparcia technicznego,
 4. ustosunkowania się do składanych reklamacji,
 5. udziału w promocjach, w szczególności ogłoszenia wyników promocji oraz wydania nagród,
 6. realizacji Twojego prawa do odstąpienia od umowy.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.

Twoja aktywność w Serwisie może być rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta także z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych.

 1. Co robimy z Twoimi danymi i na jakiej podstawie prawnej?

Korzystanie z Serwisu (przeglądanie) odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej w ramach weryfikacji wieku przy otwarciu Serwisu(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Na tej podstawie przetwarzany tylko Twój numer IPi inne informacje transmitowane protokołem http.

W przypadku przetwarzania danych w celu rejestracji konta użytkownika, złożenia i realizacji zamówienia na towary podstawą prawną przetwarzania pozostałych danych jest podjęcie czynności w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Twoje dane gromadzimy również w celu przeprowadzenia promocji, w tym ogłoszenia wyników promocji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w związku z udziałem w promocji – na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat sprzedawanych przez nas produktów, udzielenia wsparcia produktowego, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych produktów) również robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W niektórych wypadkachprzetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dzieje się tak przykładowo przy rozpatrywaniu reklamacji napodstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy oraz przy realizacji Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Serwisie oraz rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez użytkownika konta w serwisie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Serwisie.

Jeżeli użytkownik dokonuje transakcji bez zakładania konta w Serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji.

Z uwagi na przepisy podatkowe i rachunkowe, Twoje dane dotyczące zamówienia mogą być przetwarzane nawet przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody użytkownika – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są szczegółowe terminy usunięcia lub anonimizacji Twoich danych określone w procedurze retencji danych, skontaktuj się z nami.

 1. Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

 

 1. Prawo dostępu do danych – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
 2. Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
 3. Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 6. Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 7. Prawo wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możeszją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane w każdej formie, byle do nas dotarło;
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Możesz korzystać ze swoich praw kontaktując się z nami piszącbezpośrednio na adres e-mail: sklep@2bratanki.pl.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

 1. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w naszym posiadaniu?

Po złożeniu takiego wnioskupoinformujemy Cię, jakie posiadamy informacje na Twój temat oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących przykładowych informacji:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora.
 2. W stosownych przypadkach, dane kontaktowe koordynatora ds. ochrony danych osobowych;
 3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
 4. Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie lub interesie strony trzeciej – informacje o takim interesie;
 5. Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
 6. Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
 7. Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
 8. Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
 9. Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 10. W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
 11. Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
 12. Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której te dane dotyczą;
 13. Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem pierwotnych 30 dni.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującychdla nas poszczególne działania, w szczególności do firm kurierskich.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google, Facebook i inne, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku firmy Google, w tym używania przez nas systemów takich jak Google Analitycs, czy Google Adwords, a także zamieszczania informacji na koncie w serwisie Facebook, dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C 2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. przystąpiło.

Aby wypełniać nasze obowiązki publicznoprawne, możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom publicznym i sądowym, np. organom podatkowym, czyorganom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

 1. Informacje o profilowaniu.

Nadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.                              

 1. Bezpieczeństwo i poufność.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 1. Zmiany w polityce prywatności.

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Za każdym razem umieścimy zaktualizowane informacje na naszych stronach internetowych. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą Polityką prywatności.

 1. Punkt kontaktowy.

Możesz skontaktować się z nami:

 1. a) pisząc na adres: DV Poland Sp. z o.o., ul. Filarecka 3/LU, 30-110 Kraków
 2. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: sklep@2bratanki.pl;
 3. c) poprzez kontakt telefoniczny na numer: +48 12 530 22 20 20